Türk Medline
Dokran

COVID-19 TANILI HASTALARDA SERUM PROKALSİTONİN DÜZEYİ İLE MORTALİTE VE HASTALIK ŞİDDETİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MI?

BERRİN ZİNNET ERASLAN, ERSİN DEMİRER, NESRİN KIRAL, SEVDA ŞENER CÖMERT

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - 2023;37(3):122-127

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

Amaç: Koronavirüs hastalığı (COVID-19), hafif üst solunum yolu hastalığından akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) kadar değişen klinik durumlar ile seyredebilir. Hiperinflamasyon, ARDS gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Prokalsitonin (PCT), hiperinflamasyonun bir göstergesi olan biyobelirteçlerden birisidir. Çalışmamız, COVID-19 nedeniyle yatan hastalarda serum PCT düzeyi ile hastalık şiddeti ve hastane içi mortalite arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Gereç ve Yöntem: Kasım 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında kliniğimizde yatan COVID-19 hastaları çalışmaya dahil edilmiştir. Demografik özellikler, vital bulgular, ek hastalıklar ve yatış günü laboratuvar parametreleri kaydedilmiştir. Hastalık şiddetine göre hastalar, ağır olmayan ve ağır COVID-19 olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu iki grup arasında serum PCT değerleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca, hastalar taburcu olanlar ve hastane içi vefat edenler olarak ikiye ayrılmış, bu iki grupta serum PCT değerleri karşılaştırılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya toplam 137 hasta dahil edilmiştir. Ağır COVID-19 tanısı olan hasta sayısı 78 (%57) olup, ağır hastalarda PCT değerleri ağır olmayan gruba göre daha yüksek bulunmuş ve fark istatistiksel olarak anlamlı saptanmıştır (p<0.001). Toplam 20 (%14.6) hasta vefat etmiştir. Hastane içi vefat eden grupta, taburcu olan gruba göre PCT değerleri daha yüksek bulunmuş ve fark anlamlı olarak saptanmıştır (p=0.014). Mortaliteyi tahmin edebilmek için kullanılan serum PCT değeri cut-off > 0.12 olduğunda %70 sensitivite, %56.41 spesifite, %21.54 pozitif prediktif değer (PPD) ve %91.67 negatif prediktif değer (NPD) elde edilmiştir. Hastalık şiddetini tahmin edebilmek için kullanılan PCT değeri cut-off > 0.124 olduğunda %44.87 sensitivite, %27.12 spesifite, %44.87 PPD ve %27.12 NPD elde edilmiştir. SONUÇ: Çalışmamız, COVID-19 tanısı ile yatırılan hastalarda serum PCT düzeylerinin yüksekliğinin mortalite ve hastalık şiddeti ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Hastaneye yatış sırasında serum PCT düzeylerinin izlenmesi, klinisyenlerin potansiyel olarak ciddi vakaları erken tanımlamasına yardımcı olabilir.