Türk Medline
Dokran

FARKLI GÖRÜNÜR DİFFÜZYON KATSAYISI DEĞERLERİNİN PEDİATRİK ABDOMEN VE PELVİSİN SOLİD MALİGN VE BENİGN TÜMÖRLERİNİ AYIRT ETMEDEKİ YERİ

BUĞRA KAAN AŞILIOĞLU, ÇİĞDEM ÖZTUNALI

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2023;22(2):90-97

Department of Radiology, Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir, Turkey

 

Giriş ve Amaç: Diffüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme, tümörlerin karakterize edilmesinde kullanılabilen invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Diffüzyon görüntülerinden elde olunan görünür diffüzyon katsayısı haritaları üzerinde ilgili bölge ölçümleri ile yoğun hücresellik içeren tümör komponentlerinin niceliği saptanabilir. Çocukların abdominopelvik incelemelerinde solid benign tümörlerin diffüzyon özellikleri ile görünür diffüzyon katsayısı değerlerinin bu bölgenin solid benign ve solid malign tümörlerini birbirinden ayırt etmedeki rolü iyi tanımlanmamıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada abdomen ya da pelviste solid kitlesi saptanan 49 çocuk hastada, farklı görünür diffüzyon katsayısı değeri ölçümlerinin solid malign kitleleri solid benign kitlelerden ayırt etmedeki yerinin araştırılması hedeflenmiştir. Altgrup analizi olarak, bu görünür diffüzyon katsayısı değerlerinin Wilms tümörü ve nöroblastomun birbirinden ayırt edilmesindeki yeri araştırılmıştır. Bulgular: Tüm görünür diffüzyon katsayısı değerlerinin solid malign abdominopelvik kitlelerde benign olanlara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düşük olduğu bulunmuştur. Wilms tümörü ve nöroblastom arasında ise ölçülen görünür diffüzyon katsayısı değerlerinde farklılık saptanmamıştır. Sonuç: Görünür diffüzyon katsayısı değerleri solid malign tümörleri benign tümörlerden ayırmada yardımcıdır. Wilms ve neruoblastom ayrımında yeri kısıtlı olabilir.