Türk Medline
Dokran

GASTROİNTESTİNAL ENDOSKOPİK PROSEDÜRLERDE PEDİATRİK DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME ARACININ KULLANIMI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

NADİR YALÇIN, MEHMET AKİF GÖKTAŞ, ERSİN GÜMÜŞ

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2023;22(2):103-111

Department of Clinical Pharmacy, Hacettepe University Faculty of Pharmacy, Ankara, Turkey

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı endoskopi işlemi uygulanan çocuk hastalarda Humpty Dumpty Düşme Ölçeği ile düşme riskini ve düşme riskini etkileyen faktörleri belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Prospektif tanımlayıcı özellikteki bu çalışma büyük bir üçüncü basamak pediatri hastanesinde yapıldı. Hastaların demografik özellikleri, endoskopi tipi, endoskopik işlemlerin süresi, uygulanan sedasyonun tipi, anestezi sırasında uygulanan ilaçların dozları ve işlem sonrası Humpty Dumpty Düşme Ölçeği skorları ile ilgili veriler toplandı. Grup içi farklılıkları ve hasta sonuçlarını etkileyen bağımsız faktörleri belirlemek için post-hoc ve lojistik regresyon analizleri yapıldı. Bulgular: Ortalama (standart sapma) yaşları 11.16 (5.32) olan 192 pediatrik hastaya (%54.2’si kız) tanısal gastrointestinal endoskopi yapıldı. İşlemler sırasında en sık uygulanan sedatifler midazolam (%98.9), propofol (%96.9), fentanil (%63.0) ve ketamin (%34.9) olarak saptandı. Humpty Dumpty Düşme Ölçeği’ne göre 148 (%77.1) hasta düşme açısından yüksek riske sahipti. Hastaların hiçbirinde endoskopik işlemler sonrası düşme gözlenmedi. Düşme açısından yüksek riskli olmayı belirleyen prediktif faktörler incelendiğinde, aynı prosedürel sedasyon altında özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopinin eş zamanlı olarak uygulanmasının, sadece özofagogastroduodenoskopi uygulamasına kıyasla düşme açısından yüksek riskli olmayı 5.2 kat artırdığı görüldü (p = 0.047). Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla bu çalışma, Humpty Dumpty Düşme Ölçeği’nin prosedürel sedasyon altında gastrointestinal endoskopi yapılan pediatrik hastalarda düşme riskinin öngörülmesinde kullanılmasını değerlendiren ilk çalışmadır. Hastaların %77.1’i düşmeler açısından yüksek riskli bulunmasına rağmen, alınan önlemler nedeniyle endoskopi işlemlerinden sonra herhangi bir düşme olayı yaşanmamıştır. Sonuçlarımız, sedasyon altında gastrointestinal endoskopi yapılan pediatrik hastaların düşme riskinde artış olduğunu ve mutlaka önleyici tedbirler alınması gerektiğini göstermektedir.