Türk Medline
Dokran

GASTROİNTESTİNAL NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE GLP-2 RESEPTÖR EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞULE NAMLI KOÇ, ÖZGÜL SAĞOL, MESUT AKARSU

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2023;22(2):52-58

Department of Gastroenterology, Altınbaş University School of Medicine, İstanbul

 

Giriş ve Amaç: Nöroendokrin tümörler, nöroendokrin sistem hücrelerinden kaynaklanır. Bu hücreler hem sinir hem de endokrin hücre özelliği gösterirler ve vücuttaki birçok organda bulunabilirler. GLP-1 ve GLP-2, gıda alımını takiben 1:1 oranında bağırsak L hücrelerinden salınır. GLP-2 reseptörü, GLP-2’yi tanır. GLP-2 reseptör mRNA transkriptleri mide, ince ve kalın bağırsak, beyin ve akciğerde tespit edilmiştir. GLP-2’nin proliferatif etkisi farelerde, sıçanlarda, domuzlarda ve insanlarda eksojen GLP-2 uygulanarak gösterilmiştir. Amaç, gastroenteropankreatik nöroendokrin tümörler ile glukagon benzeri peptid-2 ve GLP-2 reseptör arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: 2006-2009 yılları arasında patolojik olarak gastroenteropankreatik nöroendokrin tümör tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya 47 hasta (27 kadın, 20 erkek, ortalama yaş: 54 ± 15.5) alındı. Ayrıca 46 kontrol grubu hastası (25 kadın, 21 erkek, ortalama yaş: 57.5 ± 14.8) vardı. Poli-L-lisin mikroskop lamlarında hazırlanan patolojik doku blokları, GLP-2 reseptör antikoru (1:100 - 1:200, 1 mg/ml) immünohistokimyasal boyama ile boyandı. Bulgular: Kolon nöroendokrin tümör grubunun GLP-2 reseptör pozitifliği %30 (4/13), kolon kontrol grubunun GLP-2 reseptör pozitifliği %100 bulundu. Pankreas nöroendokrin tümör grubunun GLP-2 reseptör pozitifliği %25 (3/12) iken, pankreas kontrol grubunda %100 idi. Kolon nöroendokrin tümör ile kontrol grubunun karşılaştırılmasında anlamlı farklılık görüldü (p: 0.003). Pankreas nöroendokrin tümör ile kontrol grubunun karşılaştırılması da istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p < 0.001). Gastrik nöroendokrin tümörlerin kontrol ile karşılaştırılması karşılaştırılabilir sonuçlar verdi (p: 0.22). Sonuç: GLP-2 reseptörünün bu tümörlerin tanı ve tedavisinde somatostatin reseptörleri kadar yararlı olamayacağı sonucuna vardık. Bu konuda farklı yöntemlerle daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.