Türk Medline
Dokran

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞININ DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDAKİ SIKLIĞI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

NEVZAT GÖZEL, FATİH DEMİRCAN, FARUK KILINÇ, BANU ERKALMA ŞENATEŞ

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2015;14(2):60-63

Özel Çağrı Diyaliz Merkezi İç Hastalıkları Kliniği, Elazığ

 

Giriş ve Amaç: Gastroözofageal reflü hastalığının diyabetes mellituslu hastalardaki sıklığı ve gastroözofageal reflü hastalığının diyabetli hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini araştırmak. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya İç Hastalıkları Polikliniğimize başvuran yaşları 16 ile 85 arasında olan, 170 Tip 2 ve 30 Tip 1 diyabet olmak üzere toplam 200 diyabet hastası alındı. Hastalara, Belafsky ve ark. tarafından düzenlenen reflü semptom anketi yüz yüze uygulandı. Pirozis ve regürjitasyon’un sıklığı, şiddeti, tolerabilitesi, uyku üzerine etkisi, sigara, alkol, ilaç kullanımı, çay ve kahve içimi gibi parametreler sorgulandı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 53±15 olarak bulundu. Hastaların %62,5’i kadın, %37,5’i erkekti. Hastaların hepsi diyabetes mellitus için çoklu tedavi kullanıyordu ve 142 hastanın (%71) tedavisi metformin içeriyordu. Pirozis; hastaların %11’inde sıklıkla gözlenirken, regürjitasyon %7’sinde sıklıkla gözlenmiştir. Hastaların ortalama vücut kitle indeksleri 27,7±4,2 olarak bulundu. Tip 2 diyabetli hastalarda pirozis ve regürjitasyon daha sık olarak bulundu. Obez (vücut kitle indeksi≥30) olan hastaların semptomları, obez olmayanlara göre daha sık ve şiddetli idi. Fakat vücut kitle indeksi ile reflü semptomları arasındaki ilişki anlamlı değil idi (regürjitasyon için; r=0,07, p=0,303, pirozis için r=0,08, p=0,15). Hem pirozis (p=0,003), hem de regürjitasyon (p=0,017), kadınlarda erkeklerden daha sıktı ve daha uzun zamandır mevcuttu (sırasıyla p<0.001 ve p=0,004) ve daha şiddetliydi (sırasıyla p=0,009 ve p=0,006). Sonuç: Sonuç olarak gastroözofageal reflü hastalığına, diyabetes mellituslu hastalarda sık olarak rastlanmaktadır. Kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğinden dolayı tanı ve tedavisi önemlidir. Biz çalışmamızda gastroözofageal reflü hastalığının diyabet hastalarında; özellikle tip 2 diyabetes mellitusta ve kadın cinsiyette semptomların şiddeti ve süresini arttırdığını gösterdik.