Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

GONADOTROPİN İLE KOMBİNE İNTRAUTERİN İNSEMİNASYON SİKLUSLARINDA DUAL TETİKLEMENİN KLİNİK GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ONUR YAVUZ, RECEP EMRE OKYAY, ASLI AKDÖNER, ERKAN ÇAĞLIYAN, BÜLENT GÜLEKLİ

Türk Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Dergisi - 2024;8(1):21-26

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları ABD, İzmir, Türkiye

 

Amaç: İnsan koryonik gonadotropin (hCG), son foliküler olgunlaşmayı ve ovulasyonu tetiklemek için intrauterin inseminasyonda (IUI) kullanılan standart bir tedavidir. Bu çalışmanın amacı, hCG tetikleme uygulamasına gonadotropin salgılatıcı hormon agonisti (GnRHa) eklemenin son oosit olgunlaşması üzerine etkisini ve klinik gebelik sonuçlarını araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Bu, üçüncü basamak bir merkezde gerçekleştirilen retrospektif bir kesitsel çalışmadır. Kliniğimizde gonadotropin ile kombine IUI tedavisi uygulanan toplam 74 primer infertil hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar, ovulasyon tetikleme protokolüne göre iki gruba ayrıldı: Grup 1 (n=38, 51.3%) rekombinant hCG (rec-hCG) 250 μg ve Grup 2 (n=36, 48.7%) rec-hCG ile birlikte 0.2 mg GnRHa. Her iki gruba, hCG ile ovulasyon tetiklemesini takiben 32 ile 36 saat içinde IUI uygulandı. Her iki gruba luteal faz desteği için intravajinal yoldan günlük olarak 600 mg mikronize progesteron tedavisi verildi. Klinik gebelik, transvajinal ultrason ile fetal kalp atışlarına sahip gestasyon kesesinin varlığı olarak tanımlandı. Bulgular: Demografik özellikler, serum bazal hormon düzeyleri, sperm parametreleri ve siklus özellikleri açısından gruplar benzerdir. Biyokimyasal ve klinik gebelik oranları Grup 1’de 13.2% ve Grup 2’de 27.8% olarak saptandı. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Grup 2’de çoğul gebelik görülmezken, Grup 1’de iki hastada dikoryonik diamniotik çoğul gebelik meydana geldi. Gruplardaki hastaların hiçbirinde ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) saptanmadı. Sonuç: GnRHa ile birlikte hCG tetikleme protokolü biyokimyasal ve klinik gebelik oranlarını arttırmaktadır. Ancak bu artış, istatistiksel olarak anlamlı farklılık yaratmamıştır. Gonadotropin ile kombine IUI sikluslarında dual tetikleme protokolü göz önünde bulundurulmalıdır.