Türk Medline
Dokran

HASTANE ÇALIŞANLARINDA COVID-19 ENFEKSİYONU GEÇİRME VE AŞI OLMA DURUMU

EMEL CİRELİ, HÜLYA ŞAHİN, ILKNUR NAZ, SEDA BİNGÖL, MERT ÖZGÜR, ALİ KADRİ ÇIRAK, BÜŞRA TURGUT

İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi - 2023;37(3):114-121

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

 

Amaç: Çalışmamızın amacı, hastane çalışanları arasında COVID-19 geçirme ve aşı olma durumunu belirlemek, aşı tereddüdünün nedenlerini incelemektir. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde çalışan 412 gönüllüye COVID-19 geçirme ve aşılanma durumları ile aşı olmama nedenlerini sorgulayan bir anket uygulandı. PCR testine göre katılımcılar, COVID-19 geçirenler ve COVID-19 geçirmeyenler olmak üzere 2 ayrı grupta incelendi. En az üç doz aşı olanlar “aşıya uyumlu” grup; iki ve daha az sayıda aşı olanlar ve hiç aşı olmayanlar “aşı tereddütlü” grup olarak adlandırılıp, veriler karşılaştırıldı. BULGULAR: 412 hastane çalışanından 241’i (%58,5) COVID-19 enfeksiyonu geçirmiştir. Aşı tereddüdü yaşayan 81 (%20) idi. Kadınlar, hemşireler, aşı tereddüdü yaşayanlar COVID-19 geçiren grupta daha fazlaydı (sırasıyla p=0,015, p=0,032, p<0,001). Aşı uyumu en yüksek doktorlardaydı, ikinci sırada sağlık dışı personel yer alıyordu (sırasıyla p=0,009, p=0,03). Aşı tereddütü olan grupta hemşireler en fazla sayıdaydı (p=0,046). Aşı uyumlu grupta grip aşısı olma oranı anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,03). Katılımcıların aşı tereddüdü yaşama nedenleri sırasıyla etkisiz olduğunu düşünme 28 (%34,57), aşıya güvensizlik 23 (%28,39), yan etkilerden korkma 16 (%19,75), alerji varlığı 8 (%9,88), sosyal medya ve çevrenin olumsuz paylaşımları 6 (%7,41) idi. Hiç aşı olmayan katılımcılar arasında hemşireler 14 (%66) ve tıbbi sekreterler 4 (%19) ilk iki sıradaydı. SONUÇ: Hastane çalışanlarının genel önlemlere uymalarını sağlamak, aşının etkinliği, güvenliği, önemi, gerekliliği ve yan etkileri hakkında bilgilendirmek, endişelerini gidermek aşı kampanyalarının başarıya ulaşmasında çok önemlidir.