Türk Medline
Dokran

HİPERTİROİDİZM/HİPOTİROİDİZM HASTALARINDA PLAZMA GROWTH ARREST SPESİFİC-6 VE AXL DÜZEYLERİ

ALİ ERAYDIN, TUBA TAŞKAN, TAYLAN TURAN, REYHAN ERSOY, AYMELEK GÖNENÇ

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):396-401

Gazi University Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, Ankara, Turkiye

 

Amaç: Growth Arrest Spesifik-6, reseptör tirozin kinaz ailesinin Tyro, Axl ve Mer (TAM) reseptör alt ailesinin ligandıdır. Gas6/Axl sinyal yolu, çeşitli patolojik koşullarda yüksek düzeyde düzenlenir. Gas6/Axl sinyalinin hipotiroidizm ve hipertiroidizmdeki rolü daha önce araştırılmamıştır. Bu çalışmada hipertiroidi ve hipotiroidisi olan hastalarda plazma Gas6 ve Axl düzeylerindeki olası değişiklikleri araştırmayı amaçladık. Yöntemler: Çalışmaya hipotiroidi tanısı alan 33 hasta, hipertiroidi tanısı alan 35 hasta ve 36 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Plazmadaki Gas6, Axl, IL-6, TNF-α ve AOPP seviyeleri ELISA kitleri ile, MDA ve TAC seviyeleri kolorimetrik yöntemlerle ölçülmüştür. Bulgular: Hipertiroidi hasta grubunun plazma Axl düzeyi kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0.05). MDA düzeyleri hem hipertiroidi hem de hipotiroidi hasta gruplarında kontrollere göre anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p<0.01, p<0.01). Plazma TAC düzeyi hipertiroid grubunda kontrollere göre anlamlı olarak daha düşük, AOPP ise daha yüksek bulundu (sırasıyla p<0.05, p<0.05). Tüm gruplarda Gas6 ve Axl hem kendi aralarında hem de IL-6 ve TNF-α seviyeleri ile pozitif korelasyona sahiptir. Sonuç: Sonuçlarımız Gas6/Axl sinyal yolunun bu hastalıkların patogenezinde rol oynayabileceği hipotezini desteklemektedir. Ayrıca hem hipertiroidizmde hem de hipotiroidizmde lipid peroksidasyonunun arttığı ve antioksidan savunmanın bozulduğu düşünülmektedir.