Türk Medline
Dokran

İNTRAHEPATİK KOLANJİOKARSİNOMLARIN LENF NODU DİSEKSİYON SONUÇLARI, CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ONKOLOJİK SONUÇLARI, TEK MERKEZ DENEYİMİ

OSMAN AYDIN, VOLKAN ÖTER, MUHAMMET KADRİ ÇOLAKOĞLU, YİĞİT MEHMET ÖZGÜN, EROL PİŞKİN, ERDAL BİROL BOSTANCI

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2023;22(2):85-89

Department of Gastroenterological Surgery, University of Health Science, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara, Turkey

 

Giriş ve Amaç: İntrahepatik kolanjiokarsinom, bir safra yolu kanseridir. İntrahepatik kolanjiokarsinom için mevcut tek küratif tedavi karaciğer rezeksiyonudur. Bu çalışmanın amacı, merkezimizde yapılan intrahepatik kolanjiokarsinomların lenf nodu diseksiyonu, cerrahi yönetimi ve nüks oranlarının sonuçlarını vermektir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2019 – Ocak 2023 tarihleri arasında kliniğimizde intrahepatik kolanjiokarsinom tedavisi gören hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Kliniğimizde 24 hasta ameliyat edildi. Hastaların 12’si kadın, 12’si erkekti ve yaş ortalaması 52.75 ± 10.20 idi. Ortanca tümör boyutu 8.50 cm idi. Ameliyatta 12 hastaya sağ hepatektomi, 6 hastaya sol hepatektomi, 2 hastaya genişletilmiş sol hepatektomi, 2 hastaya santral hepatektomi ve 2 hastaya segment 4 artı 5 rezeksiyon uygulandı. Ortalama çıkarılan lenf nodu sayısı 9.95 ± 3.56 idi. 5 hastada malign lenf nodu görüldü. Postoperatif ortanca hastanede kalış süresi 13.50 gündü. Postoperatif ilk 3 ayda sadece 2 hastada mortalite gözlendi. Hastaların medyan genel sağkalımı 318.50 gündü. Sonuç: Çalışmamızın sonucunda preoperatif doğru evreleme ile seçilecek intrahepatik kolanjiokarsinom hastalarında, rezeke edilebilir tümörü olan hastaların komorbiditeleri ve durumları değerlendirilerek agresif cerrahi, cerrahi sırasında hepatoduodenal lenf nodlarının çıkarılması ve hastalarda karaciğer hacim genişletme işlemleri Remnant karaciğer hacim yetmezliği gelişebilecek hastalarda, küratif tek şans olan hastaların rezeksiyona zorlanmasının gerekli olduğu gösterilmiştir.