Türk Medline
Dokran

KARACİĞERDE FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ SAPTANAN HASTALARDA HEMANJİOM SIKLIĞI

NURAY HALİLOĞLU, ESRA ÖZKAVUKCU, AYŞE ERDEN

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2015;14(2):56-59

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Ankara

 

Giriş ve Amaç: Fokal nodüler hiperplazi ve hemanjiom karaciğerin en sık görülen benign tümörleridir. Bu çalışmada amacımız dinamik karaciğer manyetik rezonans görüntülemede fokal nodüler hiperplazi saptanan hastalarda hemanjiom sıklığını araştırmaktır. Böylece özellikle multipl hipervasküler lezyonu olan hastalarda gereksiz incelemelerin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Gereç ve Yöntem: Ünitemizde Aralık 2011—Mayıs 2014 tarihleri arasında dinamik karaciğer manyetik rezonans incelemesi yapılan ve karaciğerinde fokal nodüler hiperplazi saptanan 62 hasta çalışma kapsamına alındı. Hastaların 46’sı kadın, 16’sı erkek olup yaş ortalaması 55.6 idi. Tüm manyetik rezonans incelemeleri 1.5 Tesla alan gücüne sahip cihazda faz dizilimli vücut sargısı kullanılarak yapıldı. Bulgular: Hastaların 15’inde (%24) karaciğerde multipl fokal nodüler hiperplazi saptandı. Fokal nodüler hiperplazi boyutları 6 mm ile 75 mm arasında değişmekteydi. Hastaların 19’unda (%30) karaciğerde eş zamanlı hemanjiom da saptandı. Hemanjiom boyutları 5 mm ile 39 mm arasında değişmekteydi. Hemanjiom saptanan 19 hastanın dokuzunda (%47) iki veya daha fazla sayıda hemanjiom mevcuttu. Sonuç: Fokal nodüler hiperplazi ve hemanjiom karaciğerde tek ya da multipl olabilir. Fokal nodüler hiperplazi saptanan her 10 hastadan iki ya da üç tanesinde karaciğerde eş zamanlı olarak hemanjiom da görülecektir. Özellikle primer ya da metastatik karaciğer tümörlerinin araştırıldığı durumlarda bu iki benign lezyonun birlikteliğinin bilinmesi gereksiz incelemelerin önüne geçmek açısından anlamlıdır.