Türk Medline
Dokran

LAPAROSKOPİK REKTUM KANSERİ CERRAHİSİNDE GENEL ANESTEZİ SONRASI GELİŞEN BİLATERAL TALAMİK VE SAĞ MEZENSEFALON ENFARKTÜSÜ: ANORMAL PERİOPERATİF İNFARKT OLGUSU

MEHMET AZİRET, FEYZA AŞIKUZUNOĞLU, YAVUZ SELİM KAHRAMAN, FATİH ALTINTOPRAK

Causapedia - 2024;13(2):14-18

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Giriş: Perioperatif inmeye bağlı bilateral talamik ve sağ mezensefalon enfarktüsü (BTMI), cerrahi sonrası nadir görülen ve istenmeyen bir komplikasyondur. Birçok risk faktörü klinik pratikte perioperatif inmeye neden olmaktadır. Rektum kanserli bir hastada laparoskopik batın cerrahisi sonrası perioperatif inmenin başarılı yönetimini sunuyoruz. Olgu sunumu: 55 yaşında bayan hasta rektum kanseri nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyon vardı. Klinik ve radyolojik bulguları değerlendirildikten sonra hastaya loop laparoskopik low anterior rezeksiyon, total mezorektal eksizyon ve ileostomi açılması uygulandı. Laparoskopik cerrahi sorunsuz geçti ve intraoperatif komplikasyon gelişmedi. Hasta ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde takibe alındı. Ameliyat sonrası birinci gün kooperasyon eksikliği ve hafif bilinç bozukluğu gözlendi. Beyin bilgisayarlı tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrason ve ekokardiyografi, postoperatif takip sonrasında bilateral talamik, sağ mezensefalon enfarktüsü ve sinir abdusens yaralanması dahil olmak üzere postoperatif serebrovasküler inme geliştiği tespit edildi. Nöroloji, düşük moleküler ağırlıklı heparin, klopidogrel ve duloksetin önerdi. Medikal tedavinin ardından bir miktar iyileşti ve postoperatif ondört gün taburcu edildi. Hasta şu anda ameliyat sonrası 10. ayda ve herhangi bir nörolojik sekel yok. Tartışma: Perfüzyona bağlı bilateral talamik ve mezensefalon enfarktüsü önemli bir komplikasyondur. Laparoskopik kanser cerrahisinde genel anestezi sonrası serebrovasküler hastalık oluşabilmektedir. Perfüzyona bağlı inmesinin erken teşhisi ve tedavisi morbiditeyi azaltabilir. Sonuç: Rektum kanseri için laparoskopik low anterior rezeksiyonda genel anesteziyi takiben bilateral talamik enfarktüs tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım esastır.