Türk Medline
Dokran

LOKAL İLERİ MİDE KANSERLERİNDE EN-BLOK MULTİORGAN REZEKSİYONU YAPILAN HASTALARIN ERKEN VE GEÇ DÖNEM SONUÇLARI VE BU SONUÇLARA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

OSMAN AYDIN, YİĞİT MEHMET ÖZGÜN, VOLKAN ÖTER, MUHAMMET KADRİ ÇOLAKOĞLU, EROL PİŞKİN, ERDEM KAKİL, GÖKHAN UÇAR, ERDAL BİROL BOSTANCI

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2023;22(2):77-84

Departments of Gastroenterological Surgery and Medical Oncology, University of Health Science, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara,Turkey

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, yüksek volümlü bir merkezde lokal ileri mide kanseri nedeniyle opere edilen komşu organ invazyonu (cT4b) olan hastaların erken ve geç sonuçlarını incelemek ve sağkalımı etkileyen faktörleri araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 2015-2019 yılları arasında lokal ileri mide kanseri nedeniyle gastrektomi ve en-blok komşu organ rezeksiyonu yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Klinik T4b tümörü nedeniyle mide kanseri nedeniyle ameliyat edilen 435 hastanın 54’üne radikal gastrektomi ve en-blok ek organ rezeksiyonu uygulandı. Tüm hastaların yaş ortalaması 61.87 ± 12.67 idi. Ortanca sağkalım 16.5 (1 - 72) ay olarak bulundu. 37 (%68.5) hastada birinci yıl sağkalım, 11 (%20.3) hastada üç yıllık sağkalım ve sadece 4 (%7.4) hastada beş yıllık sağkalım sağlandı. Uzun dönem sağkalımı etkileyen faktörlere bakıldığında postoperatif komplikasyonların sağkalımı anlamlı olarak etkilediği görüldü (p = 0.04). R1 rezeksiyon (p = 0.001), büyük tümör çapı (p = 0.02), lenfovasküler invazyon (p = 0.024) ve perinöral invazyon (p = 0.024) varlığının uzun dönem sağkalımı olumsuz etkilediğini bulduk. Sonuç: Klinik T4b mide kanserli hastalarda yeterli lenf nodu diseksiyonu ve komşu organla en-blok R0 rezeksiyonu uzun dönem sağkalım için önemlidir. Tümörün T-evresi ne olursa olsun cerrahi yapılmalıdır. Bu açıdan yeterli R0 rezeksiyon ile yapılan cerrahi, sağkalımı etkileyen bağımsız bir prognostik faktör olarak değerlendirilebilir. Uzun süreli sağkalımı etkileyen diğer faktörler, lenf nodu metastazı, tümör boyutu, ameliyat sonrası komplikasyonlar ve vasküler ve perinöral invazyondur.