Türk Medline
Dokran

MEME KANSERİ DIŞINDAKİ SOLİD TÜMÖRLER, GERM-LİNE ATM HETEROZİGOTLUĞU İLE İLİŞKİLİDİR

OKTAY ÜNSAL, OZAN YAZICI, NURİYE ÖZDEMİR, BÜŞRA GÜVERCİN, AHMET ÖZET, MEHMET ALİ ERGÜN

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):432-435

Department of Medical Oncology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkiye

 

Amaç: ATM heterozigotluğunun özellikle meme kanseri olmak üzere kanser riskinin artmasıyla ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu rapor, Germline ATM heterozigotluğu ile ilişkili, meme kanseri dışında solid tümörleri olan hastaların özelliklerini ortaya koymaktadır. Yöntem: Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’na Ocak 2020- Ocak 2023 tarihleri arasında başvuran germline ATM heterozigot mutasyonu olan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya meme kanseri dışında solid tümör tanısı olan ve en az 6 aydır takip edilen hastalar dahil edildi. Hastaların verileri SPSS 23 programı kullanılarak analiz edildi. Bulgular: 36 hastanın, kanser tanısı anında median yaşı 52,5 (23-65) idi. Median takip süresi 29,5 (11-283) aydı. Kolorektal kanser en sık görülen tanıydı (%30,6). Takipte, ikinci primer solid tümör tanısı, hastaların %27,8’inde (10 hasta) konuldu. İkinci primer malignitenin gelişmesi için median süre 9 (3-156) aydı. Bu 10 hastanın en sık tanısı meme kanseriydi (%80-8 hasta). Sonuç: Germline ATM heterozigotluğuna bağlı olarak meme kanseri dışında çeşitli solid tümörlerin gelişmesi, ATM’nin kanser duyarlılığı ile bağlantılı önemini vurgulamaktadır.