Türk Medline
Dokran

MİDE KANSERİ VE ABO KAN GRUBU İLİŞKİSİ: ÇOK MERKEZLİ, GÖZLEMSEL, VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI

HATİME ARZU YAŞAR, GÜNGÖR UTKAN, NURİYE YILDIRIM, BERNA ÖKSÜZOĞLU, İSA DEDE, YÜKSEL ÜRÜN, HAKAN AKBULUT

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2023;22(2):67-70

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, kan grupları ile mide kanseri riski arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çok merkezli, gözlemsel, vaka-kontrol çalışmasına 2000-2016 yılları arasında mide kanseri tanısı ile takip edilen ve serolojik olarak ABO kan grubu belli olan hastalar dahil edildi. Kontrol grubu olarak ise Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunan sağlıklı kişiler seçildi ve sağlıklı kişilerin kan gruplarına Türk Kızılayı’nın kayıtlarından ulaşıldı. İstatistiksel analizler için SPSS versiyon 13 kullanıldı. Bulgular: Mide kanseri tanısı olan grup ile kontrol grubu arasında kan grupları açısından dağılımlar istatistiksel olarak farklı idi. Mide kanseri tanısı olan hastalarda A kan grubu daha fazla görülmekteydi (p < 0.001). Gruplar O grubu, non-O grubu olarak sınıflandırıldığında; mide kanseri tanısı olan grupta hastaların %29’unda (n: 253) O grubu, %71’inde (n: 627) non-O grubu tespit edildi. Kontrol grubunda ise vakaların %34’ünde O grubu ve %66’sında non-O grubu saptandı. Mide kanseri tanısı olan hastalar ile kontrol grubu karşılaştırıldığında mide kanserli hastalarda O grubu dışı kan gruplarının daha fazla görüldüğü tespit edildi (p: 0.010). Sonuç: Bu çalışmada, daha önce farklı ülkelerde yapılmış çalışmalara benzer olarak ülkemizde de O dışı (özellikle A grubu) kan grubuna sahip olmak artmış mide kanseri riski ile ilişkili bulundu.