Türk Medline
Dokran

PANDEMİ SÜRECİNDE 112 ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İLİŞKİSİ

NESLİHAN GÜNAYDIN RAMAZAN GÜRGÖZE ITIR ERKAN

Eurasian Journal of Health Technology Assessment - 2023;7(2):77-86

 

Türkiye’de pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinin sunumunda 112 acil sağlık çalışanları kritik bir rol üstlenmişlerdir. Bu çalışma ile pandemi sürecinde 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışanların tükenmişlik düzeyi ve iş doyumu ilişkisnin incelenmesi amaçlanmıştır. Örneklem olarak Elazığ ilinde görev yapan 112 acil sağlık çalışanları belirlenmiştir. Araştırma verileri Sosyo- Demografik Bilgi Formu, Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS 24.0 programı kullanıldı. Çalışma sonucunda Elazığ ilinde görev yapan 112 acil sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiş olup, bekar, ileri yaşta olan ve hizmet yılı fazla olan çalışanların tükenmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gelir artışının tükenmişlik düzeyini azaltıcı bir etkisi olduğu, lisans ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip olan acil tıp teknisyeni ve doktorların tükenmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aylık nöbet sayısındaki artışın tükenmişlik düzeyini olumsuz etkileyen bir etken olduğu ve COVID-19’a yakalanan 112 acil sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber sağlık çalışanlarının iş doyum düzeyi yüksektir. Sonuç olarak, yönetim ile çalışanlar arasında etkin iletişimin sağlanması ve çalışanlara motivasyon imkanlarının oluşturulmasının tükenmişlik düzeyinin azaltılarak iş doyumunu arttıracağı düşünülmektedir.