Türk Medline
Dokran

PANDEMİDE ALGOLOGLAR NEDEN AZ ÇALIŞTI?

GEVHER RABİA GENC PERDECİOĞLU, DAMLA YURUK

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):386-390

Sağlık Bilimleri University Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research and Training Hospital, Ankara, Turkiye

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, COVID-19 pandemisinin Algoloji Polikliniğine başvuru sayısı ve uygulanan girişimsel tedaviler üzerindeki etkisini incelemektir. Yöntem: Algoloji Polikliniğine 01.03.2019 ile 01.03.2021 tarihleri arasında başvuran hastaların klinik ve demografik verileri retrospektif olarak taranmıştır. Hastalar yaş, cinsiyet, ağrı nedeni ve girişimsel tedavi açısından sınıflandırıldı. Elde edilen verilere göre hastalar pandemi öncesi (Grup I) ve pandemi sırasında (Grup II) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Bulgular: Toplam 14412 hastanın (Grup I’de 9194 hasta ve Grup II’de 5218 hasta) verileri analiz edildi. Hem Grup II (%63,3) hem de Grup I’de (%69,4) kadınların başvuru oranı daha yüksekti. Ortalama yaş Grup II’de 61,0 iken Grup I’de 55,5 idi. Girişimsel tedavi uygulama oranı Grup II’de (%13) Grup I’e (%52,4) göre daha düşüktü. En sık girişimsel tedavi Grup I’de miyofasiyal ağrı (p=0,001) ve Grup II’de bel ağrısı (p=0,001) için uygulanmıştır. Ayrıca, Grup I’de eklem ağrısı (p=0.035), Grup II’de üst ekstremite ağrısı (p=0.001) ve baş ağrısı (p=0.020) için girişimsel tedavi oranı daha yüksekti. Sonuç: COVID-19 pandemisi Algoloji Polikliniğine başvuran hasta sayısında ve uygulanan girişimsel tedavi oranında azalmaya neden olmuştur. Tedavide farmakolojik ajanlar daha fazla tercih edildi. Pandemi süresince bel ağrısı, baş ağrısı ve ekstremite ağrılarına yönelik girişimsel tedavilerin oranı artmıştır.