Türk Medline
Dokran

PEDİYATRİK ROMATOLOJİ HASTALARINDA TÜBERKÜLOZ ENFEKSİYONU TANISINDA TNF-ALFA BLOKÖRÜ KULLANIMI ÖNCESİ İNTERFERON-GAMA SALINIM TESTLERİNİN TANISAL DEĞERİ

FATMA TUĞBA ÇETİN, EMİNE KOCABAŞ, ÖZLEM ÖZGÜR GÜNDEŞLİOĞLU, ÜMMÜHAN ÇAY, DERYA UFUK ALTINTAŞ, DİLEK ÖZCAN, SÜREYYA SOYUPAK, NAZLI TOTİK, İLKER ÜNAL

Çocuk Enfeksiyon Dergisi - 2023;17(3):162-168

Çukurova Üniversitesi, Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı, Adana, Türkiye

 

Giriş: Romatizmal hastalıklarda, tümör nekrozis faktör-alfa (TNF-α) blokörü ilaç kullanımı sonrasında tüberküloz gelişme riskinin 1.6-25.1 kat arttığı bildirilmiştir. Bu nedenle, TNF-α blokörü ilaçları kullanacak hastaların latent tüberküloz enfeksiyonu gelişim riski açısından taranması büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada kronik romatizmal enflamatuvar hastalığa sahip, standart tedavilere dirençli, TNF-α blokörü kullanım endikasyonu olan çocuk hastalarda, latent tüberküloz enfeksiyonu tanısında, TNF-α blokörü tedavisinden önce interferon-gama salınım testlerinin tanısal değerini araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Bu araştırmada, kronik romatizmal enflamatuvar hastalığı bulunan, TNF-α blokörü kullanımı endikasyonu olan latent tüberküloz enfeksiyonu açısından araştırılan 93 çocuk hasta ve kronik hastalığı olmaksızın herhangi bir nedenle muayene olan 69 kontrol hastası retrospektif olarak incelendi. İncelenen tüm hastalara interferon-gama araştırmasına dayalı testlerden ELISA tekniğine dayalı ticari bir test olan QuantiFERON-TB Gold Plus testi ve tüberkülin deri testi uygulanmıştır. Bulgular: Bu araştırmada incelenen hasta grubundaki 93 hastanın 19 (%20.4)’unun tüberkülin deri testi, dördünün (%4.3) interferon-gama salınım testi sonucu pozitif olarak saptandı. Tüberkülin deri testi pozitif, interferon-gama salınım testi sonucu negatif olan 17 (%18.2) hasta, tüberkülin deri testi negatif, interferon-gama salınım testi sonucu pozitif Çukuroolan iki (%2.2) hasta, hem interferon-gama salınım testi ve hem de tüberkülin deri testi pozitif olan iki (%2.2) hasta saptandı. Kontrol grubundaki 69 hastanın tamamında tüberkülin deri testi negatif, üçünde (%4.3) interferon-gama salınım testi sonucu pozitif idi. Bu çalışmada, tüberkülin deri testi ve interferon-gama alınım testi arasındaki uyum zayıf olarak saptandı (p< 0.01). Tüberkülin deri testi ve interferon-gama salınım testi ile taranan 93 hastanın tüberkülin deri testi 5 mm ve üzeri saptanan 19 (%20.4) hastaya biyolojik ajan tedavisi öncesi izoniyazid profilaksisi başlanmıştı. Araştırma sürecinde çalışmaya alınan ve latent tüberküloz enfeksiyonu tanısı alan 19 hastanın 2.5 yıllık izlemlerinde aktif tüberküloz gelişimi saptanmadı. Sonuç: TNF-α blokörü alması planlanan tüm hastalara mutlaka tedavi öncesinde tüberküloz taraması yapılmalıdır. Hastalar güncel kılavuzlar ışığında temas öyküsü, semptomlar, fizik muayene, akciğer grafisi ve tüberkülin deri testi ve/veya interferon gama salınım testiyle tüberküloz enfeksiyonu açısından taranmalıdır. Yapılan bazı çalışmalarda IGST’nin TNF-α blokörü tedavisi öncesinde LTBE taraması için daha yararlı olabileceği gösterilse de bizim çalışmamızda bu sonuca varılamamıştır.