Türk Medline
Dokran

PEDİYATRİK YANIK HASTALARINDA KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARINA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALARIN DAĞILIMI VE DİRENÇ PATERNİ

ELA CEM, ŞAHİKA ŞAHİNKAYA, MİRAY YILMAZ ÇELEBİ, MUSTAFA GÜLDEREN, PELİN KAÇAR, MELİKE NAZ AKBAŞ, AYBÜKE AKASLAN KARA, GİZEM GÜNER ÖZENEN, FAHRİ YÜCE AYHAN, ÖZKAN OKUR, KAMER POLATDEMİR, AYŞE DEMET PAYZA, AKGÜN ORAL, NURİ BAYRAM, İLKER DEVRİM

Çocuk Enfeksiyon Dergisi - 2023;17(3):169-175

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

 

Giriş: Yanma sonucu koruyucu bariyer olan cilt bütünlüğünün bozulması, yoğun bakım ihtiyacı olması, girişimsel uygulamalar ve kateter uygulamalarıyla özellikle çocukluk çağında enfeksiyon görülme riski artar. Yanık ilişkili enfeksiyonların morbidite ve mortalite üzerinde olumsuz etkileri olup özellikle pediyatrik vakalarda sağlık sisteminde zorluk teşkil etmeye devam etmektedir. Bu çalışmada, yanığa maruz kalan çocuklarda kan dolaşım enfeksiyonunda saptanan etkenlerin dağılımları ve antimikrobiyal direnç paternlerinin araştırılması planlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya, Mayıs 2015-Eylül 2022 tarihleri arasında, üçüncü basamak çocuk hastanesi yanık ünitesinde izlenen ve kan ve/veya kateter kültürlerinden en az birinde mikroorganizma izole edilip, kan dolaşım enfeksiyonu saptanan pediyatrik vakalar dahil edilmiştir. Bulgular: Kan dolaşım enfeksiyonunda en sık saptanan ajanlar gram-pozitif mikroorganizmalar (n= 38, 43.7%) olup, bunu sırasıyla Candida türleri (n= 26, 29.9%) ve gram-negatif etkenler (n= 23, 26.4%) izlemiştir. Yanığın ilk yedinci gününde baskın olarak gram-pozitif ajanlar (n= 22; 64.7%), 2-3. haftalarda Candida türleri (%56.3, n= 9), üçüncü haftadan sonra ise gram-negatif ajanların (%37, n= 10) ürediği görülmüştür. Sonuç: Pediyatrik yanık vakalarında saptanan etkenlerin zamana göre dağılım olasılıklarının iyi bilinmesi ampirik başlanacak olan rejimi belirlemede önemlidir. Ayrıca etken ajanı tedavi etmek için uygun rejim, klinik suşların duyarlılık verilerine dayanmalıdır ve bu duyarlılık verilerinde ilgili merkezlerin antimikrobiyal kolonizasyon oranları ve direnç paternleri iyi bilinmelidir.