Türk Medline
Dokran

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

ARZU YİĞİT VAHİT YİĞİT

Eurasian Journal of Health Technology Assessment - 2023;7(2):87-105

 

Sağlık teknolojisi değerlendirme (STD), sağlık politikaları ve planlamaları için kanıta dayalı karar verme mekanizmalarını etkin ve verimli bir şekilde kurumsallaştırarak etkili, verimli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemini bilimsel kanıtlarla desteklemektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlık teknolojisi değerlendirme ile ilgili bilimsel çalışmaların bibliyometrik özelliklerini ve bu alanın genel bir resmini ve haritasını sunmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın veri setini oluşturan çalışmalar Scopus veri tabanından elde edilmiştir. Bibliyometrik analizi R 4.0.3 paket programı aracılığı ile yapılmıştır. Literatür tarama stratejisine göre 4.223 makale analize dahil edilmiştir. STD ile ilgili ilk makalenin 1978 yılında yayınlandığı tespit edilmiştir. STD ilgili en çok makale yayınlayan dergi Internatıonal Journal of Technology Assessment in Health Care olarak tespit edilmiştir. STD ile ilgili bilimsel çalışmalara en çok atıf yapılan ülkenin İngiltere olduğu tespit edilmiştir. İngiltere’de NICE kuruluşunun kurulmasıyla birlikte yayın sayısında artış başlamıştır. STD alanında en çok araştırma makalesi olan ve en yüksek h, g ve m indeksine sahip yazarın Drummond M., olduğu tespit edilmiştir. STD alanında yer alan yayınlarda yazarların %74,21 ’si (16.360 yazar) bir makale ile %158,14’ü iki makale ile ve %10,65’i ise üç ve daha fazla makale ile katkıda bulunmuştur. STD alanında en çok çalışma yapan kuruluşun Unıversıty of York olduğu tespit edilmiştir. STD alanında yazarların bağlı bulunduğu ülkeler incelendiğinde ise en çok atıf yapılan yazarların İngiltere kökenli olduğu tespit edilmiştir. Sürdürülebilir bir sağlık sistemi hedefine katkıda bulunacak önemli araçlardan biri olan STD sisteminin geliştirilmesi için daha çok bilimsel araştırma yapılmalı ve desteklenmelidir.