Türk Medline
Dokran

SERUM NÖTROFİL JELATİNAZ İLİŞKİLİ LİPOKALİN DÜZEYLERİNİN AKSİYAL TUTULUMU OLAN İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞINI PREDİKTE ETMEDEKİ DEĞERİ

HAKAN DEMİRDAĞ, DUYGU KURTULUŞ, KAMİL ÖZDİL, HACI MEHMET SÖKMEN

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2015;14(2):50-55

Departments of Gastroenterology and Physical Therapy and Rehabilitation, Ümraniye Training And Education Hospital, İstanbul

 

Giriş ve Amaç: Biz, aksiyal tutulumu olan inflamatuvar barsak hastalarının serum nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeylerinin, aksiyal tutulumu olmayan inflamatuvar barsak hastaları ve sağlıklı kontrollerin serum nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeylerinden daha yüksek olacağı hipotezini ileri sürdük. Böylelikle, nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin değerinin aksiyal tutulumu olan inflamatuvar barsak hastalığını predikte etmedeki değerini ortaya koymaya çalıştık. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Nisan 2011 ile Mayıs 2012 tarihlerinde, inflamatuvar barsak hastalığı grubu (n=64), inflamatuvar barsak hastalığı+aksiyal tutulum grubu (n=19) ile kontrol grubunu (n=40) içeren toplam 123 olgu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Aksiyal tutulumdan farklı patojeneze sahip olması nedeniyle periferik eklem tutulumlu hastaları çalışma dışında bıraktık. Kısıtlı hasta sayısı yüzünden aksiyal artropati grubunu ayıramadık. Bulgular: Gruplara göre olguların nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,01). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını saptamak amacıyla yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; inflamatuvar barsak hastalığı+aksiyal tutulumu grubunun nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeyinin, kontrol grubu ve inflamatuvar barsak hastalığı grubundan anlamlı şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,001, p=0,004). İnflamatuvar barsak hastalığı grubunun nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeyi de kontrol grubundan anlamlı şekilde daha yüksek saptanmıştır (p=0,001). Tartışma: İnflamasyon göstergesi olarak inflamatuvar barsak hastalığı grubunda ve aksiyal tutulumlu inflamatuvar barsak hastalığı grubunda düzeyi yükselen ve kolonik inflamasyon şiddeti ile ilişkili gibi görünen nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalinin tanısal eşik değerinin değerlendirilmesini öneriyoruz.