Türk Medline
Dokran

TİROİD NODÜLLERİNİN TANISINDA CERRAH TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ULTRASON KILAVUZLUĞUNDA İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN KULLANIŞLILIĞI

CHANG HAUR LEE, CHRİSTİNA POH SİM LOO, YUNG JEAT NG, KAH YEE HO, SİTİ ZUBAİDAH SHARİF

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):409-413

Department of General Surgery, Queen Elizabeth II Hospital, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

 

Amaç: Tiroid malignitesi insidansı küresel olarak artmaktadır ve bu durum, tanı için ultrason (US) kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon sitolojisi (İİAS) için artan sayıda hastanın bekleme süreleriyle karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ayaktan tedavi ortamında tiroid nodüllerinde cerrah tarafından gerçekleştirilen US kılavuzluğunda İİAS’nin doğruluğunu araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışma, Temmuz 2019 ile Eylül 2022 tarihleri arasında US kılavuzluğunda İİAB yapılan ve ardından tiroidektomi uygulanan hastalar üzerinde retrospektif kesitsel bir çalışmadır. US TI-RADS derecesi, FNAC Bethesda kategorisi ve nihai histoloji tıbbi kayıtlardan elde edilmiş ve analiz edilmiştir. Bulgular: Toplam 103 hastadan alınan 122 biyopsi örneğinde kadın cinsiyet oranı %89,3 ve ortalama yaş 46,5’tir. Biyopsi yapılan nodüllerin çoğunluğu TI-RADS 4 ve 5 idi (%44,3 ve %37,7). İİAB örneklerinin %13,1’i non diagnostik, %27,9’u benign, %14,7’si atipi, %14,7’si foliküler neoplazm, %16,4’ü malignite şüphesi ve %13,1’i malign idi. Nihai histolojiye göre, nodüler hiperplazili adenomatoid nodüller benign nodüllerin %82,5’ini oluştururken, malignitelerin %94,9’u papiller tiroid karsinomu (PTC) idi. TI-RADS 5 nodüllerinde kullanıldığında genel duyarlılık, özgüllük, pozitif prediktif değer, negatif prediktif değer ve doğruluk %88,9, %82,4, %84,2, %87,5 ve %85,7 olup daha yüksek doğruluk oranı (%90,1) elde edilmiştir. Sonuç: Tiroid nodülleri için cerrah tarafından yapılan US kılavuzluğunda İİAB uygulanabilir ve ayakta tedavi ortamında yapılabilir, böylece tanıya ulaşmak için geçen süre kısalır. Tekniklerin standartlaştırılması ve elastografi gibi ek modalitelerin kullanılması verimi ve tanı oranlarını artırabilir.