Türk Medline
Dokran

TORAKOLOMBER BÖLGE OMURGALARININ MORFOMETRİK ANALİZİ

İ TEOMAN BENLİ, GÖKHAN ULUSOY, ÇAĞATAY TUĞRUL ÖZSEÇEN

Journal of Turkish Spinal Surgery - 2011;22(1):19-24

Hisar İntercontinental Hospital, İstanbul

 

Torakolomber bölgede yer alan omurların ortak anatomik ve morfometrik özellikleri nedeniyle omurga cerrahisinde ayrı bir bölge olarak incelenmesi tercih edilmektedir. Özellikle biyomekanik olarak bir geçiş bölgesi olması, omurga kırıklarının büyük çoğunluğunun bu bölgede yer almasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, torakolomber bölge omurlarının sağlıklı bireylerdeki morfometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hastanemiz polikliniğine başvuran ve başka sebeplerle torakolomber grafi ve BT/MR çekilmiş, torakolomber bölgede hiç bir patolojisi olmayan ortalama yaşları 33.4 ± 4.4 (30-40 yaş) 100 sağlıklı erkek hastanın T11, T12 ve L1 omurlarının sagittal kesitlerde ön - arka uzunlukları, cisim yükseklikleri, aksiyel kesitlerde ön-arka ve lateral çapları ölçülerek kaydedilmiştir. Seviyeler arası ortalamalar istatistikî olarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca, yükseklik ve uzunluk ve her iki çap arasında matematiksel bir bağıntı kurarak ortak bir sabit olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan incelemede T11, T12 ve L1 omurlar için sırasıyla ön-arka uzunluğun ortalama 41.1 ± 3.4mm, 42.2 ± 3.8mmve 43.1 ± 3.7mmolduğu, yüksekliklerin de sırasıyla 30.1 ± 2.9 mm, 31.1 ± 3.3 mm ve 31.8 ± 3.4 olduğu saptanmıştır. Omurların ortalama uzunluk ve yükseklikleri arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Aksiyel kesitlerde ölçülen ön-arka ve yan çapların ortalamaları arasında istatistikî olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Yükseklik ve ön-arka uzunluk arasında 0,1 oranında farkla istatistikî olarak benzer bir sabit olduğu, bu sabitinde ortalama 1.355 ± 0.111 olduğu ve istatistikî olarak dağılımın benzer olduğu belirlenmiştir. 20-40 yaş arası 100 sağlıklı bireyin retrospektif radyolojik incelemelerine dayanan bu çalışmanın sonuçlarına göre torakolomber bölge omurlarının morfometrik ölçümlerinin istatistiki olarak anlamlı bir fark olmadığı ve bu bölge omurlarında yükseklik ile uzunluk arasında ve ön-arka ve yan çaplar arasında benzer tek bir sabit çarpan kadar fark olduğu saptanmıştır.