Türk Medline
Dokran

TÜRK TIBBİ ONKOLOGLARININ HASTALARIN YA DA YAKINLARININ MULTİSİPLİNER TÜMÖR KONSEYİNE KATILIMLARIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

ORHAN ONDER EREN, MEHMET MURAT ZEREY, MUSLU KAZIM KÖREZ, OZLEM ATA

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):391-395

Selçuk University, Department of Medical Oncology, Konya, Turkiye

 

Amaç : Multidisipliner tümör konseyleri(MTK) kanser hasta bakımının önemli bileşenlerinden biridir. Hasta ya da yakınlarının katılımı tartışmalı olup Türkiye’ de sıklıkla katılım olmamaktadır. Bu çalışmada Türk tıbbi onkloglarının hastaların ya da yakınlarının MTK’ne katılımlarıyla ilgili düşüncelerinin saptanması hedeflenmiştir. Yöntem : Bu çalışma Kasım 2021’de Antalya’da 8. Türk Tıbbi onkoloji kongresi sırasında yapılmıştır. Katılan medikal onkologlardan 9 soruluk bir anketi doldurmaları istendi. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve ankette verdikleri yanıtları Pearson’ın ki-kare testi ve Fisher-Freeman-Halton testi ile analiz edildi. Bulgular :. Katılımcıların % 75’i hasta ya da yakınlarının MTK’e katılımlarını onaylamamaktadır. Katılımcıların % 12’si hasta ve yakınlarının katılımını onaylamaktadır. Katılımcıların %3’ü sadece hasta yakınlarının katılımını onaylarken ,katılımcıların % 6’sı sadece hastaların katılımına olumlu bakmaktadır. Erkek katılımcıların % 69’u önce hekimlerin kendi aralarında aldıkları kararın hasta ve/veya yakınına iletilmesini uygun bulurken,kadın hekimlerin %55.6’sı ise önce hekimlerin kendi aralarında konuşmalarını ancak hasta ve /veya yakını ile görüşülmeden nihai kararın verilmemesinin uygun olduğunu düşünmektedirler. Erkek ve kadın katılımcılar arasındaki fark istatistiksel açıdan farklı bulunmuştur (P = 0.011). Sonuç : 109 Türk tıbbi onkoloğun çoğu kanser hastalarının ve/veya yakınlarının MTK’e katılımını onaylamamaktadır. Bu onaylamamanın iki ana gerekçesi hasta ve yakınlarının tıbbi terminolojiyi anlayamama korkusu ya da katılımın MTK üyeleri üzerinde duygusal stress oluşturabileceği endişesidir.