Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

ÜLSERATİF KOLİT AKTİVİTESİ VE ŞİDDETİNİN İNVAZİV OLMAYAN BİYOBELİRTEÇLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

İLYAS TENLİK, ORHAN ÇOŞKUN, MUSTAFA ÇAPRAZ, VOLKAN GÖKBULUT, ÖMER ÖZTÜRK

Akademik Gastroenteroloji Dergisi - 2023;22(2):59-66

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji Bölümü, Ankara

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmamızda, ülseratif kolit hastalık aktivitesinin belirlenmesinde nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı, monosit/lenfosit oranı ve C-reaktif protein/albümin oranının rolünü değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Ülseratif kolit tanısı ile takip ettiğimiz 18 yaş üstü hastalar retrospektif olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, komorbid hastalıklar açısından farklılığı ortadan kaldırmak için aynı hastaların endoskopik remisyon ve aktivasyon dönemlerindeki laboratuvar ve tedavi verileri karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışma kriterlerine uygun olan 87 hasta çalışmaya alındı. Hastaların %69’u erkek, %31’i kadındı. En sık sol tip (%48.3) tutulum saptandı ve aktif dönemde median endoskopik aktivite indeksi 8’di (6-12). Endoskopik olarak aktif hastalık döneminde istatistiksel açıdan lökosit, nötrofil, monosit, trombosit, sedimentasyon, C-reaktif protein düzeyi anlamlı olarak yüksekken, hemoglobin ve albümin düzeyleri anlamlı olarak düşüktü (p < 0.05). Median platelet/lenfosit oranı [152.4 (70.1 - 422.7) ve 137.5 (36 - 1212), p = 0.009)], monosit/lenfosit oranı [(0.06 (0.01 - 1.54) ve 0.04 (0.01 – 0.9), p = 0.03], nötrofil/lenfosit oranı [2.47 (0.73 - 9.92) ve 2.08 (0.55 - 6.54), p = 0.007] ve C-reaktif protein/albümin oranının [2.3 (0.1-80) ve 0.51 (0.04 - 8.48), p < 0.001] değerleri aktif hastalık döneminde hastalığın inaktif olduğu döneme göre anlamlı olarak daha yüksek saptandı. Yapılan ROC analizde nötrofil/lenfosit oranı ve C-reaktif protein/albümin oranının endoskopik aktif hastalığı tahmin etmede yararlı olduğu, platelet/lenfosit oranı ve monosit/lenfosit oranının ise aktif hastalığı göstermede faydalı olmadığı tespit edildi. Nötrofil/lenfosit oranı için eşik değer 2.35 alındığında aktif hastalık için sensitivite %59.8, spesifite %66.7, eğri altında kalan alan 0.619 saptandı (p = 0.007). C-reaktif protein/albümin oranı için eşik değer 0.87 alındığında aktif hastalık için sensitivite %74.7, spesifite %72.4, eğri altında kalan alan 0.806 saptandı (p < 0.001). Sonuç: Ülseratif kolit hastalarında nötrofil/lenfosit oranı, platelet/lenfosit oranı, monosit/lenfosit oranı, C-reaktif protein/albümin oranı değerleri aktif hastalıkta anlamlı olarak yükselmekle birlikte, endoskopik aktif hastalığın tahmininde sadece nötrofil/lenfosit oranı ve C-reaktif protein/albümin oranı yeterli sensitivite ve spesifiteye sahiptir.