Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

UZAKTAN EĞİTİMİN FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BEKLENTİSİ, EMOSYONEL DURUMU VE SOSYAL ETKİLEŞİM DÜZEYİNE ETKİSİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

CEMRE YAREN GÜNGÖRENLER AYŞE TÜRKMEN FERİDE AKBAŞ TÜLAY TARSUSLU ŞİMŞEK

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation - 2024;11(1):34-46

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde Covid-19 pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitimin öğrencilerin akademik beklentisi, emosyonel durumu ve sosyal etkileşim düzeyi üzerindeki etkisini incelemekti. Çalışmanın bir diğer amacı akademik beklenti, emosyonel durum ve sosyal etkileşim düzeyinin cinsiyet, uzaktan eğitim deneyimi ve akademik sınıf derecesine göre farklılıklarını incelemekti. Yöntem: Gözlemsel kesitsel olarak planlanan çalışmaya uzaktan eğitim gören Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans öğrencilerinden oluşan 244’ü kadın (%84,4), 45’i erkek (%15,57) toplam 289 kişi katıldı. Google Forms üzerinden oluşturulan anket formuyla öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve uzaktan eğitimin emosyonel etkilenim, sosyal etkileşim düzeyi ve akademik beklentiye etkisi sorgulandı. Bulgular: Katılımcıların emosyonel etkilenim, sosyal etkileşim düzeyi ve akademik beklentiye yönelik toplam skor puanlarında cinsiyet ve pandemi dönemi öncesi uzaktan eğitim deneyimi varlığına göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0,05). Akademik sınıf derecesine göre gruplar arasında emosyonel etkilenim (p=0,268) ve sosyal etkileşim düzeyi (p=0,634) skor puanlarının ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Akademik beklenti skor puanı ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulundu (p=0,035). Sonuç: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinde uygulamalı dersler için uzaktan eğitimin yetersiz kaldığı görülmüştür. Uzaktan eğitim uygulamalarında öğrencilerin akademik beklentisi kadar emosyonel ve sosyal etkileşim düzeylerinin de etkilendiği göz ardı edilmemelidir.