Türk Medline
Dokran

VENTİLATÖRLE İLİŞKİLİ PNÖMONİ (VAP), MİKROBİYOLOJİK PROFİL VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ÖRÜNTÜSÜ: SİSTEMATİK BİR DERLEME

SANA ASHİQ, KANWAL ASHİQ

Gazi Medical Journal - 2023;34(4):466-477

Centre for Applied Molecular Biology, University of the Punjab, Thokar Niaz Baig, Lahore, Pakistan

 

Amaç: Ventilatörle ilişkili pnömoni, özellikle sınırlı kaynaklara sahip ülkelerde yoğun bakım ünitesi hastalarında en sık görülen ölüm nedenlerinden biridir. Ayrıca, çok ilaca dirençli patojenlerin ortaya çıkması dünya sağlık camiası için endişe verici bir durumdur. Bu sistemik derleme, alt-orta gelirli ülkeler (LMICs), üst-orta gelirli ülkeler (UMICs) ve yüksek gelirli ülkelerde (HICs) en sık izole edilen patojenlerin insidansını, mikrobiyolojik profilini, ortak komorbiditelerini bulmak ve direnç paternini karşılaştırmak için tasarlanmıştır. Yöntem: Bu sistematik derleme PRISMA kılavuzuna göre yürütülmüştür. Seçilen MeSH terimleri ile kapsamlı literatür taraması, 30 Ağustos 2021 tarihine kadar çeşitli veri tabanları kullanılarak yapılmıştır. Her çalışmadan elde edilen bilgiler arasında temel özellikler, insidans, mikrobiyolojik profil ve direnç paterni yer almaktadır. Bulgular: Son analize 29 çalışma dahil edilmiştir. Genel insidans %20-49 arasında değişmektedir. Mikrobiyolojik profil, Acinetobacter spp. dahil olmak üzere Gramnegatif bakterilerin en sık görüldüğünü, bunu Pseudomonas spp. ve Klebsiella spp. izlediğini ortaya koyarken, 8 çalışma Candida spp. ve 3 çalışma da Aspergillus bildirmiştir. Direnç paterni, izole edilen tüm bakterilerin çoklu ilaç direncini (MDR) göstermiş olup, en yüksek prevalans LMIC’lerde, ardından UMIC’lerde ve HIC’lerde görülmüştür. Sonuç: VAP’a dahil olan organizmaların yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere karşı oldukça dirençli olduğu sonucuna vardık. Bu nedenle, bu MDR böceklerle mücadele etmek için daha iyi terapötik stratejilere acil ihtiyaç vardır.