Türk Medline
ADR Yönetimi
ADR Yönetimi

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN KATETERLE İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİLGİ VE TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Hülya Kocyigit Kavak

Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi - 2024;8(1):78-84

 

Amaç: Bu araştırmanın amacı yoğun bakım hemşirelerinin kateterle ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarını önlemeye yönelik bilgi ve tutumlarının belirlenmesidir. Yöntem: Bu araştırma yoğun bakım hemşirelerinin kateterle ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarını önlemeye yönelik bilgi ve tutumlarının belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak 123 hemşire ile yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında “Birey Tanıtım Formu”, “Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemleri Ölçeği’’ olmak üzere iki form kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Kateterle İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemleri Ölçeği toplam puan ortalamasının 57.57±8.02 olduğu bulunmuştur. Kateterle İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonları Kontrol Önlemleri Ölçeği Toplam Puan Ortalaması ile yaş ve meslekte toplam çalışma süresi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır ancak cinsiyet ile anlamlı bir ilişki saptanmıştır Sonuç: Bu araştırmada, yoğun bakım hemşirelerin yaşları ve meslek deneyimleri arttıkça üriner kateter enfeksiyonlarını önlemeye yönelik bilgi düzeylerinde bir artış olduğu ve kadınların erkeklere göre de bilgi düzeyinin fazla olduğu tespit edimiştir. Bu bağlamda sağlık bakımının temel amacı, hastalarda ortaya çıkabilecek sorunları önceden belirlemek, önleyici önlemler almak ve etkili bakım sağlamaktır. Hemşireler, enfeksiyonları önlemek için kanıta dayalı rehberleri bilmeli, güncellemeleri takip etmeli ve kurumsal protokollere katkıda bulunmalıdır.